Brukervilkår

V3.5

Disse brukervilkår («Vilkårene») gjelder bruken av vår Tjeneste. Tjenesten leveres av Axo Finans AS, St. Olavs gate 28, 0166 Oslo, org. nr. 998543320 («Axo»). Ved å registrere deg som bruker eller ved å ta i bruk Tjenesten, aksepterer du disse Vilkårene og Axos Personvernerklæring.

Du finner vår Personvernerklæring her: https://www.axofinans.no/om/personvernerklaering

1. Om Tjenesten

Axo bistår deg underveis i en lånesøknadsprosess. Når du sender inn lånesøknaden via Axo etableres det et aktivt kundeforhold. Dette løper i 12 eller 18 måneder («lånesøknadsperioden»), avhengig av om du får innvilget lån eller ikke. Dersom du får innvilget lån løper perioden i 18 måneder; ellers løper den i 12 måneder. Underveis i perioden vil vi kontakte deg om vi har lånetilbud til deg, enten umiddelbart etter senere i perioden. Vi vil også informere deg om forhold som kan ha betydning for din lånesøknad eller privatøkonomi, slik som rentestigninger, endrede markedsvilkår, m.m. Når du søker, får du samtidig en kostnadsfri profil på vår søsternettside uScore (www.uscore.no), hvor du kan sjekke din egen kredittscore underveis i lånesøknadsprosessen. Vi vil invitere deg til å aktivere denne på SMS, e-post eller telefon. Det er frivillig og kostnadsfritt å benytte Tjenesten. Tjenesten er kun tilgjengelig for personer over 18 år.

2. Pris

Tjenesten er kostnadsfri for deg som forbruker. Axo henter sitt proveny fra sine samarbeidspartnere og finansielle tjenesteleverandører, herunder banker, långivere, forsikringsselskaper, m.v.

3. Dine plikter

Du skal oppgi korrekt informasjon om deg selv og din finansielle situasjon, slik at Axo kan utøve sin virksomhet i tråd med dine beste interesser. Du plikter å sette deg inn i den finansielle informasjonen som gis av Axo, herunder renter, løpetid, kredittvilkår, m.m. Du aksepterer at slik informasjon vil gis skriftlig. Dersom du befinner deg i en vanskelig økonomisk situasjon, skal dette fremgå av informasjonen i din søknad. Ved å fullføre søknaden bekrefter du at du er innforstått med de forpliktelsene som følger av lånet du potensielt påtar deg, hvordan dette vil påvirke din finansielle situasjon, samt konsekvensene ved eventuelt mislighold. Du aksepterer at Axo, eller våre samarbeidspartnere, kan utføre en kredittsjekk, herunder å hente ut gjeldsinformasjon, ved registrering og senere i medlemskapet ved behov.

Dersom du aktivt samtykker til det i lånesøknadsprosessen, gir du oss tillatelse til å dele dine persondata med Storebrand for formål knyttet til å motta forsikringstilbud. Ved å samtykke til dette, erkjenner du og aksepterer at Axo vil overføre nødvendige persondata til Storebrand i samsvar med

gjeldende personvernregler. Du forstår at det vil være nødvendig for oss å dele visse personopplysninger med Storebrand for å muliggjøre forsikringstilbud. Ditt samtykke til denne informasjonsdelingen er frivillig, og du kan når som helst trekke tilbake samtykket ved å kontakte Axos kundeservice. Din konto er personlig og skal ikke brukes av andre enn deg. Du er ansvarlig for all aktivitet som skjer gjennom din brukerkonto. Det er ditt ansvar å håndtere passord og annen identifikasjonsinformasjon på en trygg måte slik av uvedkommende ikke får tilgang til dem.

4. Axos plikter

Axo er ansvarlig for utføring av de oppdrag som vi utfører for deg i henhold til disse Vilkårene og etter loven for øvrig. Det er en målsetning at Tjenesten skal være tilgjengelig 24 timer i døgnet, 7 dager i uken. Axo har imidlertid rett til å innstille tjenesten ved teknisk feil, oppgradering av programvare, vedlikehold av systemet, endringer, strømbrudd eller lignende forhold.

5. Taushetsplikt

Axo har taushetsplikt om all informasjon og alle forhold Axo blir kjent med i forbindelse med din bruk av Tjenesten. Taushetsplikten gjelder ikke i de tilfeller hvor du direkte eller indirekte ber Axo videreformidle informasjon, eksempelvis til banker og långivere, eller når det er plikt til å utlevere opplysninger i henhold til lov, forskrift, offentlig vedtak eller rettskraftig dom. Taushetsplikten gjelder også etter at avtaleforholdet er opphørt.

6. Ansvarsbegrensning

Axo kan ikke garantere at banker og långivere kommer med et tilbud basert på din søknad. Axo er ikke forpliktet til å gi deg et tilbud. Det potensielle låneforholdet er utelukkende mellom deg som låntaker og långiveren. Axo er ikke part i noe låneforhold og ikke ansvarlig for noen kontraktuelle forpliktelser mellom deg og tredjeparter.

7. Informasjon og markedsføring

Underveis i lånesøknadsperioden vil Axo kunne kontakte deg på e-post, SMS og telefon i forbindelse med lånesøknadsprosessen. Dersom du registrerer din e-post eller ditt telefonnummer for mottak av nyhetsbrev eller annen markedsføring, kan vi benytte din personlige informasjon til å kontakte deg i forbindelse med ulike markedsføringstiltak. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til å motta informasjon eller markedsføring ved å kontakte Axos kundeservice.

8. Force Majeure

Axo har ikke noe ansvar overfor deg for forsinkelse eller manglende levering av tjenester i den utstrekning slik forsinkelse eller manglende levering oppstår som følge av forhold som er utenfor Axos rimelige kontroll

9. Overdragelse av rettigheter og plikter mv.

Axo kan fritt overdra sine rettigheter og plikter i henhold til disse Vilkårene. Du kan ikke overdra retten til å bruke Tjenesten til andre.

10. Varighet

Tjenesten leveres løpende og kan sies opp av begge parter. Du kan gjøre dette per e-post til Axos kundeservice. Ved oppsigelse opphører din tilgang til Tjenesten. Axo kan uten forvarsel eller nærmere begrunnelse begrense eller stoppe tilgangen din til Tjenesten.

11. Endringer

Axo forbeholder seg retten til når som helst å endre disse Vilkårene ved å legge ut en revidert versjon på sine nettsider. Du må akseptere den reviderte versjonen for å kunne fortsette å bruke Tjenestene. Du bekrefter at du har lest, forstått og godtar å være bundet av disse Vilkårene nå og hver gang du tar Tjenestene i bruk.

12. Jurisdiksjon og verneting

Disse Vilkår skal utelukkende reguleres av og fortolkes i samsvar med lovene i Norge, og du underlegger deg ugjenkallelig de norske domstolers jurisdiksjon. Eventuelle uenigheter skal søkes løst i minnelighet. Hver av partene kan bringe tvisten inn for de ordinære domstoler med Oslo tingrett som verneting.